امکان تحویل در محل و پرداخت، در تمام شهرها و روستاها مقدور است